Gegužės 21 d.

Paskelbtas „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ kvietimas

2018-10-08 12:30 Dalintis:

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų  komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 03 Nr.  01.2.2-MITA-K-702-03.

Finansavimo tikslas – skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose  sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose  etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų,  turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir  inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą  ir naujų produktų bandomąją gamybą); stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos  mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus  tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus.

Finansuojamos veiklos: švietimas ir mokslas bei moksliniai tyrimai ir inovacijos. 

Galimi pareiškėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. 

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos ir su jomis susijusi  informacija teikiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai per Iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų  duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per  Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas  svetainėje www.esinvesticijos.lt (tuo atveju, kai DMS užtikrina tokias  galimybes).

Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos  arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos  paraiškos atmetamos.

Jeigu DMS funkcinės galimybės  nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją,  susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto  vykdytojas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikia vienu iš  šių būdų:

  1. Mokslo, inovacijų ir technologijų  agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas  pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu  pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skenuota, o  užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir  elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti  pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai  kvietime nurodytu adresu;
  2. Mokslo, inovacijų ir technologijų  agentūrai, elektroninio pašto adresu info@mita.lt iki atitinkamos dienos  termino 24:00 val. išsiunčiamas elektroninis dokumentas (ne skenuota, o  užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu  elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu  teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos  elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, I  etapo paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau  kaip iki 2018 m. gruodžio 3 d. 24:00 val., o teikiant II etapo paraišką  registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų  teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 19 d. 24:00 val.

Jeigu paraiška nesiunčiama  registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų  ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas  nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, EUR – 300 000,00 Eur. Planuojama kvietimo finansavimo suma – 2 495 415,86 Eur.

Daugiau informacijos.

Šaltinis: esinvesticijos.lt.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location