ES fondų investicijos

ES fondų investicijos 2014-2020 Lietuvoje


Inovaciniai čekiai

Pagrindinė  sprendžiama problema yra mažas įmonių MTEPI (mokslinių tyrimų,  eksperimentinės veiklos ir inovacijų) veiklų aktyvumas, nenoras  bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis. Šios priemonės  įgyvendinimas užtikrina pirmąjį kontaktą tarp šių įstaigų. Finansavimas  galimas techninių galimybių studijoms, MTEP rezultatų (įskaitant  prototipo sukūrimą ir bandymus) gavimui, MTEP vykdymui reikalingų  paslaugų įsigijimui, naujo produkto kūrimui reikalingų teisių naudoti  tarptautinius intelektinės nuosavybės objektus pirkimui. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/vn1Mk-3LE1s


https://youtu.be/OSIkY-tYvho


Intelektas LT

Šia  priemone siekiama palengvinti sudėtingų ir didelės apimties taikomųjų  mokslinių tyrimų, laboratorijų ir bandymų patalpų įrengimo bei įrangos  įsigijimo finansinę naštą įmonėms, skatinant jas investuoti į  inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingas  priemones. Finansavimui tinkamos taikomųjų mokslinių tyrimų ir  technologinės plėtros veiklos, mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos  ir inovacijų infrastruktūros kūrimui ar plėtrai reikalingos pradinės  investicijos, laboratorijų akreditacija įmonėse. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/67CMyPCC_40


Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai

Priemonė skirta pakatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar  procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtrą  (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP  ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Daugiau informacijos

https://youtu.be/GLhTBJ6NK3k


https://youtu.be/x_bJOhfVLkA


https://youtu.be/l-U59sjKwwk


InoPatentas

Kadangi  pagal užregistruotų patentų skaičių Lietuva atsilieka nuo kitų ES  šalių, šia priemone siekiama gerinti esamą situaciją teikiant paramą  įmonėms padėsiančią registruoti patentus ir dizaino teises tarptautiniu  mastu tokiu būdu didinant jų konkurencingumą ir pranašumą. Parama  teikiama išradimų patentavimui ir dizaino registravimui tarptautiniu  mastu. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/4hmJh_-sWIY


InoConnect LT

Ši  priemonė skirta skatinti įmonių tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką  per Europos verslo ir inovacijų tinklą ieškant galimybių dalyvauti  tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų  (MTEPI) iniciatyvose, taip pat skatinama užmegzti ryšius su  tarptautiniais partneriais, tokiu būdu šalyje didinant MTEP išlaidas,  MTEP paslaugų eksportą bei pritraukiant užsienio investicijas. Šia  priemone finansuojamas privačių ir viešųjų juridinių asmenų dalyvavimas  tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos  verslo ir inovacijų tinklas, renginiuose. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/KmLblbQbdRM


https://youtu.be/g_tnThs8EKA


https://youtu.be/HA7Hl9wYJCI


InoKlaster LT

Kadangi  inovacijos visada yra sekamos rizikų, jų pasidalinimas tarp įmonių  grupėje (klasteryje) yra saugesnis būdas dalyvauti inovacijų kūrime,  leidžiantis kurti didesnės pridėtinės vertės produktus, sumažinti  mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų veiklos kaštus  įsigyjant žinias, technologijas ir veiklai vystyti reikalingą  infrastruktūrą, taip skatinant įmonių konkurencingumą. Į šią paramą,  skirtą klasterių eksploatavimui, gali pretenduoti juos atstovaujantys  juridiniai asmenys. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/nvXo2vb5K90


https://youtu.be/RlgniYA_vBM


https://youtu.be/yaqjr7x9P84


SmartParkas LT

Pagrindinė  šia priemone sprendžiama problema yra mažas užsienio investuotojų  skaičius šalyje. Šia priemone siekiama sukurti ir išplėtoti pramoninių  parkų bei laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūrą, taip sudarant sąlygas  pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos  srityse ir skatinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir  inovacijų veiklų vykdymą įmonėse. Šia priemone finansuotinos juridinių  asmenų investicijos į kuriamų ar plėtojamų pramoninių parkų ar laisvųjų  ekonominių zonų inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, taip  pat rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos,  papildančios investicinį projektą. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/_5jIRxRYha8


SmartInvest LT+

Pagrindinė  šia priemone sprendžiama problema yra mažas kokybiškų užsienio  investicijų kiekis šalyje. Ši parama skirta veikloms, skatinančioms  kokybiškų užsienio investicijų pritraukimą mokslinių tyrimų,  eksperimentinės veiklos ir inovacijų (MTEPI) srityje pagal sumanios  specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, taip siekiant ūkio  transformacijos. Parama skirta užsienio investuotojams, vykdantiems  MTEPI veiklas, kuriantiems ar plečiantiems įmonės MTEPI infrastruktūrą,  diegiantiems procesų ar organizacines inovacijas. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/OLSX6PuB6Mw


Inogeb LT

Kadangi  daugumai įmonių, pradedančių ar jau vykdančių mokslinių tyrimų,  eksperimentinės veiklos ir inovacijų (MTEPI) veiklas, trūksta  informacijos įvairiais su MTEPI veiklomis susijusiais klausimais, šia  priemone skatinamas inovacijų konsultacinių paslaugų teikimas  mažoms-vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip didinant jų inovatyvumą, kartu  siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri  skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas. Paraiškas gali  teikti mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai  inkubatoriai – viešieji juridiniai asmenys, teikiantys MVĮ konsultacines  paslaugas inovacijų klausimais. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/Z6ndDHlwuBA


Ikiprekybiniai pirkimai LT

Viešasis  sektorius Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, susiduria su svarbiais  iššūkiais, kurie susiję su tokiomis problemomis kaip klimato kaita,  energijos vartojimo efektyvumo gerinimas, geresnė kokybė ir prieiga prie  švietimo, aukštos kokybės sveikatos paslaugų teikimas piliečiams už  prieinamą kainą, gyventojų senėjimas, šalies saugumo pavojai ir kt. Šia  priemone siekiama kuriant naujus produktus skatinti į paklausą  orientuotas inovacijas, tuo pačiu paspartinant inovacijų plėtrą, kurios  efektyviai išspręstų viešojo sektoriaus poreikius. Šia parama naudotis  gali perkančiosios organizacijos, perkančios inovatyvius produktus su  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros patvirtinimu. Daugiau informacijos.


Technoinvestas

Norint  transformuoti ūkį link naujų aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių  veiklų, būtina ženkliai padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės  plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklą vykdančių įmonių skaičių ir sukurti  paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui. Ši parama  skirta finansinių priemonių įgyvendinimui, kuriomis finansuojamos įmonės  (įskaitant pradedančias, jaunas, pumpurines, ankstyvosios vystymosi  stadijos inovatyvias įmones bei startuolius), vykdančios arba  ketinančios vykdyti MTEPI veiklas sumanios specializacijos srityse, taip  skatinant mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų  komercializavimą ir mažinant atotrūkį tarp mokslo ir verslo. Daugiau informacijos.


EUREKA

Siekiant  skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų MTEP  rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose  etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų,  turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir  inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą  ir naujų produktų bandomąją gamybą) ir stiprinti mokslininkų ir kitų  tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į  rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo-verslo  projektus, būtina skatinti MTEP veiklų tarptautiškumą (į rinką  orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą per tarpvalstybinį  tinklą). Priemonė skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo  MTEP projektų įgyvendinimą pagal tarptautinį „Eureka“ programos  valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)  bendradarbiavimo tinklą. Daugiau informacijos.


MTEP rezultatų komercinimas

Priemone  siekiama komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias  įmones. Priemonė skirta paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos  ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką. Siekiama, kad  mokslo ir studijų institucijose sukauptos žinios būtų pritaikomos  praktikoje, virstų produktais, kuriuos galima parduoti. Priemonė skirta  skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su  mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių  mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir  eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių  produktų plėtojimą. Daugiau informacijos.


Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje

Priemonė skirta aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomiems moksliniams tyrimams ūkio sektoriams aktualių MTEP veiklų tematikas atitinkantiems rezultatams kurti. Taip pat mokslininkų iš užsienio pritraukimui vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus. Ir paralelinių laboratorijų MTEP veiklai, skirtai kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus. Visi rezultatai turi turėti potencialią vėliau būti komercinami. Daugiau informacijos.

https://youtu.be/yDY7YraPfZA


https://youtu.be/1qcVVH5L7EU


Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas

Priemonė skirta kompetencijos centrų veiklai skatinti ir inovacijų bei technologijų perdavimo centrų veiklai skatinti. Daugiau informacijos

https://youtu.be/kV4m0SXvyYo


https://youtu.be/w6yx16BLhGo


Naujos galimybės

Norint  paskatinti labai mažas, mažas ir vidutinės įmones (MVĮ) kuo daugiau  dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai,  būtina skatinti grupinį MVĮ ir jų produkcijos pristatymą užsienyje ir  (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse  ir verslo misijose. Daugiau informacijos.


ES fondų investicijos

Įvairios finansavimo galimybės MVĮ ir startuoliams iš ES fondų. Daugiau informacijos.