Kita

Akceleravimo programos užsienyje

Inovacijų agentūra suteikia galimybes įmonėms vykti į akceleravimo programas JAV, Kanadoje ir kitose užsienio šalyse. Akceleravimo programų metu teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos įmonėms, taikant pažangias paslaugų teikimo priemones ir metodus. Priemonė skirta skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose. Daugiau informacijos.

 

BSR Inovacijų ekspresas

Baltijos jūros regiono programos „BSR Stars“ finansavimo priemonė „Inovacijų ekspresas“– tai priemonė, kuri skatina įmonių tarptautiškumą pasitelkiant klasterius ir įmonių tinklus. Inovacijų ekspresas – tai yra bendras Baltijos jūros regiono valstybių kvietimas dalyvaujant asocijuotiems partneriams iš Vokietijos ir Ispanijos regionų. Kvietimas finansuojamas nacionalinių/regioninių valstybinių institucijų siekiant inicijuoti, plėtoti ir vystyti tarptautinį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą pritraukiant klasterius ar įmonių tinklus, kurių nariai yra mažos ar vidutinės įmonės. Priemonė skirta vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, kompetencijos kėlimą jungiantis į tarpsektorinius įmonių tinklus, skatinti skirtingų institucijų - verslo, mokslo, viešojo sektoriaus ir kitų institucijų ryšių palaikymą, žinių pasidalinimą, naujų idėjų generavimą. Daugiau informacijos.


„CONCERT JAPAN“ iniciatyva

Europos interesų grupė CONCERT-Japan – tarptautinė jungtinė iniciatyva, remianti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos. Ši iniciatyva  jungia 9 partnerius iš Lietuvos, Japonijos, Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Slovakijos, Turkijos, Vengrijos ir Čekijos. Priemonės tikslas – remti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos. Daugiau informacijos.


Eurostars 2

EUROSTARS yra tarptautinė Europos inovacijų programa, remianti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą. Jos projektuose turi dalyvauti du ar daugiau partnerių iš skirtingų programos valstybių narių ir koordinatorius privalo būti MVĮ, vykdanti mokslinius tyrimus. Projektų rezultatai turi būti inovatyvus produktai, paslaugos, technologijos, kurios per du metus po projekto pasibaigimo pasiektų rinką. Programos tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas. Tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. Daugiau informacijos.


Laboratorijų akreditacija

Priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais. Ši priemonė prisideda prie konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtros, resursų taupymo, užtikrina klaidų prevenciją bei ir sudaro palankias sąlygas sukurti efektyvią laboratorijų administravimo sistemą. Daugiau informacijos.


Pramoninė doktorantūra

Pramoninė doktorantūra – į pramonės poreikius orientuota doktorantūra, vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant universitetui ir įmonei. Doktorantas yra priimamas į universitetą ir taip pat įdarbinamas įmonėje.  Šios programos privalumai yra aktualios tematikos, didesnis doktorantūros patrauklumas, daugiau motyvuotų doktorantų ir geros galimybės atlikti naujus tyrimus. Taip pat pramoninė doktorantūra leidžia sustiprinti įmonių žmogiškuosius išteklius ir ugdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEPI) gebėjimus. Šios doktorantūros tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei verslo poreikius atitinkančių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, kelti verslo inovatyvumą. Daugiau informacijos.


Stažuotės NASA

JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) yra viena žinomiausių mokslinių tyrimų institucijų visame pasaulyje. Nuo jos įkūrimo 1958 m. iki šių dienų, NASA atliko pagrindinį vaidmenį įsimintiniausiuose kosmoso tyrimų epizoduose. Turėdama daugiau kaip 19 mlrd. JAV dolerių metinį biudžetą, NASA gali finansuoti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus ir technologijų. Remti Lietuvos studentų stažuotes į NASA ir prisidėti prie pačių pažangiausių mokslinių tyrimų vykdymo ir technologijų kosmoso srityje kūrimo. Daugiau informacijos.


Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė

Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais. Daugiau informacijos.


Vizitai į EKA

Ūkio ministerija ir MITA remia Lietuvos įmonių tikslinius vizitus į Europos kosmoso agentūros (EKA) kosmoso mokslinių tyrimų centrus. Ši veikla įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą. Lietuvos verslui yra atviri net trys EKA centrai, su kuriais siūloma bendradarbiauti ir vykti užmegzti naujų kontaktų:

  • Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centras (angl. European Space Research and Technology Centre, ESTEC) – tai Olandijoje įsikūręs centras, kuriame sutelktos įvairios laboratorijos, kuriamos technologijos ir ugdomos inžinerinės bei administracinės kompetencijos. Centras atveria galimybes dalyvauti seminaruose, skirtuose telemetrinėms, sekimo ir valdymo sistemoms, aerokosmoso pramonėje naudojamoms medžiagoms, antenų ir mikrobangų technologijoms. Taip pat yra galimybė dalyvauti informaciniame ir partnerystės renginyje „Kosmoso pramonės dienos“.
  • Europos Žemės stebėjimo centras (angl. European Centre for Earth Observation, ESRIN) – tai Italijoje esantis EKA centras, skirtas Žemės stebėjimo programoms palaikyti. Į šį centrą kviečiamos atvykti įmonės, dirbančios su iš palydovų gauta informacija apie Žemę, vandenynus ir atmosferą.
  • Europos kosminių taikymų ir telekomunikacijų centras (angl. European Centre for Space Applications and Telecommunications, ECSAT) – tai naujausias EKA centras, įkurtas prieš 7 metus Didžiojoje Britanijoje, vykdantis su telekomunikacijomis, integruotomis sistemomis, klimato kaita, technologijomis ir mokslu susijusias veiklas. Verslui siūloma dalyvauti puslaidininkių komponentams skirtame seminare.

Daugiau informacijos.


Sutelktinis finansavimas (angl. crowdfunding)

Sutelktinis finansavimas arba minios finansavimas – tai toks lėšų rinkimo modelis, kai konkrečiam autoriui (idėjai) finansavimą skiria daug pavienių žmonių, pritariančių arba susidomėjusių šia idėja, pasitelkdami tam specialiai sukurtą platformą. 

Populiariausios platformos: